Home > Věková pyramida ČR 1945 – 2011
0 views 2 min 0 Comment

Věková pyramida ČR 1945 – 2011

- 10/12/2004

 

Prognózy budoucího vývoje naznačují, že se věková pyramida v dalších letech vychýlí ještě dramatičtěji. Podle střední (tedy ani ne té nejpesimističtější, ani ne té nejoptimističtější) varianty prognózy demografického vývoje zveřejněného Českým statistickým úřadem bude v roce 2100 průměrný věk obyvatel České republiky přibližně kolem 50 let. Počet obyvatel bude postupně klesat až na hodnotu 7,68 milionu obyvatel, z nichž téměř třetinu budou tvořit lidé starší 65 let.

Pro srovnání například v roce 1990 byl průměrný věk v České republice 36,3 let a lidé starší 65 let představovali zhruba 12,5 % populace.

Demografické stárnutí je proces, při němž se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl seniorů a snižuje se podíl dětí mladších 15 let, tzn. starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace jako celek. Hlavní příčinou demografického stárnutí je spolu s poklesem porodnosti trvalý pokles specifických měr úmrtnosti vedoucí k prodlužování naděje dožití a tím k častějšímu dožívání se vyššího a vysokého věku. Důsledky demografického stárnutí se dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického vývoje a nejčastější obavy vyvolávané změnou věkové struktury se pojí s udržitelností financování důchodového systému, růstem nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní péči a nedostatkem pracovních sil na trhu práce. Proces populačního stárnutí se nicméně promítá též do postavení seniorů ve společnosti i do sféry soukromé, do mezigeneračních vztahů a vztahu uvnitř rodiny.


Související texty:

Comments are closed.