Milí čtenáři, kolegové, přátelé,

vítejte na webu zaměřeném na datovou, analytickou a kontextovou žurnalistiku. Klademe si za cíl informovat odbornou i laickou veřejnost nejen o datové žurnalistice jako o fenoménu, o němž se profesionálové stále častěji vyjadřují jako o budoucnosti žurnalistiky, ale také zpracovávat a publikovat data v co nejčitelnější podobě a upozorňovat na patřičný kontext. Pevně věříme, že se vám web stane inspirací, obohacením, a především zdrojem zajímavých a důležitých informací.

Web Datová žurnalistika se vyhýbá jakémukoli ideologickému ladění a novinářské řemeslo chápe ve smyslu anglo-saské tradice jako poslání, jehož pilíři jsou vyváženost, patřičné souvislosti, kontrola politiky coby veřejné služby či podpora těch, jejichž hlas sice není silný, avšak není o nic méně důležitý než hlasy jiné.

Nestrannost a vyváženost chápeme jako snahu nechat zaznít všechny relevantní hlasy rovným dílem, nikoli jako absenci názoru. Nenávist, dezinformace či informace nepotvrzené nebo neověřitelné za názor nepovažujeme. K politikům se bez výjimky stavíme apriorně kriticky a vždy se budeme vymezovat například proti jakýmkoli formám násilí, uplatňování kolektivní viny, omezování svobody nebo projevům despocie.

Srdečně vás zdravíme a těšíme se na pravidelná shledání!

 

Adresa redakce: Hradecká 2, 130 00 Praha 3

Email: info@datovazurnalistika.cz

Telefon: +420 722 279 346

 

Kontaktní formulář:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Kateřina Mahdalová, autorka stránek, šéfredaktorka

KaM

Začala psát jako gymnazistka do regionálních tiskovin, později jako studentka bohemistiky na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy do Lidových novin. V letech 2005-2007 byla členkou redakce týdeníku Respekt, v následujících letech Hospodářských novin a Aktuálně.cz.

Kromě publicistiky a příležitostného překládání se věnuje také literatuře, dříve jako spolupracovnice několika nakladatelství, kde se věnovala redakčním pracím, později jako autorka povídek a novely z prostředí bývalých Sudet. Absolvovala Literární akademii Josefa Škvoreckého.

Od roku 2011 se věnuje zejména analytické, kontextové a datové žurnalistice, s níž se seznámila během studia ve Velké Británii (Bangor University, studijní program Media & Creative Industry) v rámci výměnného programu Erasmus.

V roce 2014 založila web www.datovazurnalistika.cz  a působí zde jako šéfredaktorka a autorka analýz.

V dubnu 2015 byla Kateřina Mahdalová nominována na Novinářskou cenu OSF za rok 2014 v kategorii Inovativní online žurnalistika; porota ocenila tematické zaměření jednotlivých příspěvků a kromě vizuálního zpracování i interpretaci dat.

Naši partneři

DatamaticDíky podpoře společnosti Google získal web Datová žurnalistika v roce 2016 hlavního partnera Datamatic.  Jedná se o Google aplikaci, již vyvinul Jaroslav Benc a která umožňuje tvorbu a publikaci atraktivních datových vizualizací. Nabízí několik desítek šablon, různé styly, jednoduché zadávání dat, ale i sofistikovaný editor pro vývoj vlastních vizualizací. Datové vizualizace jsou následně publikovány online stisknutím jediného tlačítka. Od roku 2014 službu vyzkoušelo už více než 15 tisíc uživatelů v 144 zemích světa.

Další provoz redakce je financován sérií drobných příspěvků nebo podporován poskytnutím analytických nástrojů od organizací převážně z nevládního sektoru:

 

Český nákorpusrodní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je systematicky mapovat vývoj češtiny (psané i mluvené) ve všech jejích podobách a žánrech. Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy a zobrazovat je v jejich přirozeném kontextu.

 

alternativa50+Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů a usiluje také o rozvoj mezigenerační solidarity. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Další důležitou cílovou skupinou organizace jsou lidé, kteří pečují o závislé členy rodiny či blízké.


kongres žen logo

Kongres žen je nezisková a nevýdělečná iniciativa organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Platforma Kongres žen je sdružení nadstranické, jeho činnost není spojena se žádnou politickou stranou. Kongres žen podporuje řada významných osobností – žen i mužů. K výzvě Kongresu žen, jako platformy otevírající diskuzi na téma postavení žen v České republice se připojily osobnosti, které dosáhly značného úspěchu a pomohly posunout tuto společnost o kousek dál.

 

hatefreeHateFree je iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti a jsou přesvědčeni, že život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží. Hate Free přináší a sdílí informace, poskytuje prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snaží se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvrací fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě je platformou, kde může soustředit své nápady, kreativitu a názory každý.

 

člověk v tísni - logo
Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. ČvT usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Je součástí občanské společnosti.

 

rozvojovkaRozvojovka je informačně vzdělávací sekce nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Snaží se zvýšit zájem české společnosti – především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy – o situaci v rozvojových zemích, o problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a souvislosti dnešního globalizovaného světa. Nabízí širokou škálu informačně vzdělávacích aktivit pro školy, kulturní domy, cestovatelské kluby, ale i veřejnost.

večerniceObčanské sdružení Večernice založila publicistka Pavla Hobstová, původním povoláním lékařka veteriny (MVDr.), později redaktorka, reportérka (Lidové noviny, Respekt, Svobodná Evropa…), scénáristka. Večernice nejdříve sdružovala starší ženy, ale postupně se vydala napříč věkem, nebo na něm členkám a příznivkyním přestává záležet. Zaměřuje se na pěstování těla i ducha a vydává magazín Večernice50.cz, který přináší příběhy dobrých příkladů v tématech zdraví, jógy a kultury.

 

agentura pro sociální začleňováníAgentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Podporuje obce a města při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, podílí se na přípravě dlouhodobějších strategií i na získávání financí na jejich realizaci.

 

Yeseter analyticsSpolečnost Yeseter Now se specializuje na internetový monitoring a na pole datové žurnalistiky přispívá dlouhodobým sledováním a analýzami veřejného diskurzu. Web Datová žurnalistika je autonomní projekt, který k vybraným analýzám využívá monitorovací platformu Yeseter.

 

EDUinObecně prospěšná společnost EDUin se zabývá tématy spojenými se vzděláváním – prostřednictvím různých typů mediálních sdělení je zpřístupňujeme médiím a široké veřejnosti. Usiluje o to, aby se o vzdělávání více mluvilo a psalo a aby byly klíčové otázky vzdělávání v ČR i v zahraničí přístupné a srozumitelné i laické veřejnosti, především rodičům. Vytváří takové aktivity a projekty, které propojují odborníky na vzdělávání z různých oblastí a napomáhají sdílení důležitých myšlenek a znalostí. Podporuje rozvoj spolupráce škol s rodiči a zapojení škol do místních komunit.

 

Agora

Agora CE je nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem Agora CE usiluje o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem ap.).

 

 

Newton Media1Společnost Newton Media se zaměřuje na monitoring médií. Vlastní obsáhlý archív plných znění sahající do roku 1993 a dodává výběry článků z tisku, rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Sleduje aktuální dění, inzerci, sociální sítě a provádí řadu mediálních analýz.

Datová žurnalistika nominována na Novinářskou cenu

S potěšením sdělujeme vám, milým čtenářům a fanouškům, že web Datová žurnalistika byl nominován na Novinářskou cenu OSF za rok 2014 v kategorii Inovativní online žurnalistika. Porota ocenila tematické zaměření jednotlivých příspěvků a kromě vizuálního zpracování i interpretaci dat. Velice děkujeme za přízeň a jedeme dál!
Continue Reading

Web Datová žurnalistika je v kurzu

Podle březnového měření Trend Friend, které umožňuje predikovat, co se bude od vlivných osobností v dalších měsících šířit dále mezi ostatní, je v kategorii médií v kurzu web Datová žurnalistika, což nás pochopitelně velmi těší.
Continue Reading