Home > Naši partneři
0 views 9 min 0 Comment

Naši partneři

- 28/08/2014

Český nákorpusrodní korpus je akademický projekt založený v roce 1994 při Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a spravovaný Ústavem Českého národního korpusu. Jeho cílem je systematicky mapovat vývoj češtiny (psané i mluvené) ve všech jejích podobách a žánrech. Jazykový korpus je rozsáhlý soubor autentických textů, v němž lze pomocí speciálních nástrojů vyhledávat jazykové jevy a zobrazovat je v jejich přirozeném kontextu.

 

alternativa50+Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů a usiluje také o rozvoj mezigenerační solidarity. Dalším záměrem organizace je poskytovat přímou poradenskou a další navazující pomoc obětem diskriminace na základě pohlaví a věku a mnohonásobné diskriminace. Další důležitou cílovou skupinou organizace jsou lidé, kteří pečují o závislé členy rodiny či blízké.


kongres žen logo

Kongres žen je nezisková a nevýdělečná iniciativa organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru. Platforma Kongres žen je sdružení nadstranické, jeho činnost není spojena se žádnou politickou stranou. Kongres žen podporuje řada významných osobností – žen i mužů. K výzvě Kongresu žen, jako platformy otevírající diskuzi na téma postavení žen v České republice se připojily osobnosti, které dosáhly značného úspěchu a pomohly posunout tuto společnost o kousek dál.

 

hatefreeHateFree je iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti a jsou přesvědčeni, že život ve strachu a nenávisti nic pozitivního nepřináší. HateFree Culture nabízí možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními a především tvořit a sdílet to, na čem záleží. Hate Free přináší a sdílí informace, poskytuje prostor příběhům obětí (ale také útočníků) násilí z nenávisti. Snaží se propojovat a zviditelňovat iniciativy ostatních. Vyvrací fámy a nenávistné předsudky vůči různým skupinám obyvatel. V neposlední řadě je platformou, kde může soustředit své nápady, kreativitu a názory každý.

 

člověk v tísni - logo
Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty. Věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv. ČvT usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, a nikoli konfliktů. Je součástí občanské společnosti.

 

rozvojovkaRozvojovka je informačně vzdělávací sekce nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Snaží se zvýšit zájem české společnosti – především veřejnosti, médií, studentů, ale i státní správy – o situaci v rozvojových zemích, o problematiku mezinárodní rozvo­jové spolu­práce a souvislosti dnešního globalizovaného světa. Nabízí širokou škálu informačně vzdělávacích aktivit pro školy, kulturní domy, cestovatelské kluby, ale i veřejnost.

 

večernice
Zakladatelkou občanského sdružení Večernice je publicistka Pavla Hobstová, původním povoláním lékařka veteriny (MVDr.), později redaktorka, reportérka (Lidové noviny, Respekt, Svobodná Evropa…), scénáristka. Večernice nejdříve sdružovala starší ženy, ale postupně se vydala napříč věkem, nebo na něm členkám a příznivkyním přestává záležet. Zaměřuje se na pěstování těla i ducha a vydává magazín Večernice50.cz, který přináší příběhy dobrých příkladů v tématech zdraví, jógy a kultury.

 

agentura pro sociální začleňováníAgentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády ČR. Podporuje obce a města při začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Pomáhá při mapování a detailním poznávání problémů sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel, podílí se na přípravě dlouhodobějších strategií i na získávání financí na jejich realizaci.

 

Yeseter analyticsSpolečnost Yeseter Now se specializuje na internetový monitoring a na pole datové žurnalistiky přispívá dlouhodobým sledováním a analýzami veřejného diskurzu. Web Datová žurnalistika je autonomní projekt, který k vybraným analýzám využívá monitorovací platformu Yeseter.

 

EDUinObecně prospěšná společnost EDUin se zabývá tématy spojenými se vzděláváním – prostřednictvím různých typů mediálních sdělení je zpřístupňujeme médiím a široké veřejnosti. Usiluje o to, aby se o vzdělávání více mluvilo a psalo a aby byly klíčové otázky vzdělávání v ČR i v zahraničí přístupné a srozumitelné i laické veřejnosti, především rodičům. Vytváří takové aktivity a projekty, které propojují odborníky na vzdělávání z různých oblastí a napomáhají sdílení důležitých myšlenek a znalostí. Podporuje rozvoj spolupráce škol s rodiči a zapojení škol do místních komunit.

 

Agora

Agora CE je nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Za tímto účelem Agora CE usiluje o zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem ap.).

 

 

Newton Media1Společnost Newton Media se zaměřuje na monitoring médií. Vlastní obsáhlý archív plných znění sahající do roku 1993 a dodává výběry článků z tisku, rozhlasu, televize, internetu a agenturního zpravodajství. Sleduje aktuální dění, inzerci, sociální sítě a provádí řadu mediálních analýz.

Comments are closed.